Jongeren 20% korting op Buzzy Pazz

HOEILAART - 26-06-13 - Het gemeentebestuur van Hoeilaart wil jongeren aanmoedigen om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer, de beste en veiligste manier om zich te verplaatsen. De gemeenteraad ging er op 24 juni 2013 mee akkoord om de tussenkomst van 20 % op de kostprijs van alle Buzzy Pazzen die door Hoeilaartse jongeren worden gekocht, verder te zetten.


TARIEVEN BUZZY PAZZ
De gemeentekorting is sinds 1 januari 2011 van kracht. Vorige zomer werd de aanvankelijke tussenkomst van 10 % verhoogd tot 20 %.

Om van de gemeentekorting te genieten, hoeven de aanvragers zelf niets te doen. De korting wordt automatisch verrekend in de factuur.

Normaal Met gemeentekorting 20 %
1 maand 23,50 euro 18,80 euro
3 maanden 66 euro 52,80 euro
12 maanden 182 euro 145,60 euro

GEZINSKORTING
Naast de gemeentekorting van 20 %, blijft ook de gezinskorting van De Lijn gelden. Voor Hoeilaartse gezinnen betekent dit concreet dat de eerste Buzzy Pazz met 20 % gemeentekorting wordt aangekocht. Op de tweede Buzzy Pazz binnen eenzelfde gezin wordt 20 % gezinskorting toegepast en op het saldo daarvan de gemeentekorting van 20 %. De derde en elke volgende Buzzy Pazz zijn gratis.

Enige voorwaarden om van het gezinsvoordeel te kunnen genieten is dat de Buzzy Pazzen eenzelfde begindatum en geldigheidsperiode hebben en dat alle gezinsleden onder hetzelfde dak wonen. Op deze laatste voorwaarde wordt een uitzondering gemaakt voor nieuw samengestelde gezinnen.

INFO:
- Dienst Mobiliteit, tel. 02 658 28 76, e-mail: mobiliteit@hoeilaart.be
- De Lijn, Dienst Abonnementen, tel. 016 31 37 20, e-mail: abonnementen.vlbrab@delijn.be, www.delijn.be

Een toekomstperspectief voor maneges

Hoeilaart – Hoeilaart is de gemeente in Vlaanderen met de meeste maneges op haar grondgebied. Samen met het Zoniënwoud vormen de maneges voor onze gemeente een belangrijke toeristisch-recreatieve troef. Door in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) de zonevreemde maneges voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te geven en tegelijk richtlijnen vast te leggen om overlast voor de omgeving te voorkomen, wil de gemeente deze troef verder uitspelen.


Paardenboxen, pistes (overdekt en buiten), opslagruimte voor materiaal, voeding, hooi, stro, …, stapmolen, weilanden, … bij een manege komt heel wat kijken. Om te kunnen blijven bestaan en zich verder als bedrijf te kunnen ontwikkelen, hebben de maneges rechtszekerheid nodig over hun inplanting en over de mogelijkheden die hun locatie biedt. Een aantal maneges (5) bevinden zich echter in agrarisch gebied of natuurgebied. Doordat ze niet in de juiste bestemmingszone liggen (‘zonevreemd zijn’), hebben ze geen ontwikkelingsmogelijkheden. Voor deze maneges voert het gemeentebestuur met het RUP Zonevreemde maneges een herbestemming door.

De oppervlakte die de maneges nu innemen wordt door het uitvoeringsplan bestendigd, zonder een onbeperkte uitbreiding toe te staan. Een herstructurering en/of beperkte uitbreiding van de bestaande infrastructuren zijn mogelijk en worden manege per manege bekeken. Algemeen uitgangspunt is dat de infrastructuur en de gebouwen van elke manege zoveel mogelijk gebundeld moeten worden en de aanwezige open ruimte maximaal gevrijwaard moet blijven. Verder dienen de maneges ook rekening te houden met het aanwezige reliëf en de eventuele erosieproblematiek die hieraan verbonden is. Eventuele nieuwe ontwikkelingen moeten bovendien de omgevings- en woonkwaliteit respecteren. Dit houdt onder meer in dat de maneges rekening moeten houden met de mobiliteit en dat ze hun parkeerbehoeften moeten opvangen op het eigen terrein en niet mogen afwimpelen op de openbare weg.

Van de zes RUP’s die het gemeentebestuur wil opstellen, is het RUP Zonevreemde maneges het tweede dat voor een eerste, voorlopige goedkeuring aan de gemeenteraad werd voorgelegd en goedgekeurd.

Na deze goedkeuring door de gemeenteraad op 24 juni jl., zal het gemeentebestuur binnenkort ook over dit RUP een openbaar onderzoek organiseren, waarbij de bevolking het ontwerp-RUP zal kunnen inkijken en eventuele bezwaren of opmerkingen formuleren.

Werkingsverslag Gros 2012 is uit

HOEILAART – De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (Gros) heeft op de gemeenteraad van 24 juni zijn werkingsverslag 2012 ter kennisgeving voorgelegd. Het rijk geïllustreerde verslag, dat ook gericht is aan de inwoners van Hoeilaart, vat samen wat er vorig jaar op zijn werkingsgebied is gebeurd.


Naast de financiële hulpverlening aan projecten en organisaties die actief zijn voor het Zuiden, vormt het Wereldfeest het hoogtepunt van de activiteiten in 2012 in Hoeilaart zelf. Met dat Wereldfeest, op 6 oktober, vierde Gros zijn 10-jarig bestaan. Dat gebeurde met een programma waarin louter lokale organisaties en personen de hoofdrol speelden. Zangers en zangeressen zongen in het gemeenschapscentrum een lied over de klimaatproblematiek, voor kinderen waren er allerhande derdewereldspelletjes, er was Wereldeten uit alle winstreken, een Wereldtalkshow onder leiding van Hanne Decoutere en Olivier Dewit en een slotoptreden van Eric Baranyanka.

Bijzonder in 2012 was het halen van de norm om 0,7 % van het gemeentelijk budget uit te trekken voor ontwikkelingssamenwerking. Hoeilaart voldoet hiermee aan een lang gekoesterde wens en aan de internationale standaard van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO.

Het jaarverslag is ook digitaal te lezen en te bekijken op de website van de gemeente onder Bestuur, Adviesraden, GROS, Verslagen, Werkingsverslag 2012.

Bouw ook jij een wagen voor de lichtstoet?

HOEILAART - De lichtstoet is een van de grote publiekstrekkers van het Druivenfestival. Verenigingen uit de hele Druivenstreek bundelen hun krachten en bouwen de prachtigste praalwagens.

Misschien ben je wel stiekem jaloers en wil je graag zelf ook zo’n prachtige wagen maken. Dan is dit je kans! Het comité van het Druivenfestival wil de lichtstoet nog spectaculairder maken en spoort iedereen aan om met vrienden, buren, kennissen, collega’s, … een wagen in elkaar te klussen.

Op dinsdag 2 juli 2013 (20.30 uur) houdt het comité van het Druivenfestival in het GC Felix Sohie een infovergadering over de lichtstoet. Je krijgt er een antwoord op al je vragen. Ben je die dag verhinderd? Geen probleem, het secretariaat van het Druivenfestival (tel. 02 657 05 04) helpt je graag verder.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 26-06-13 • Uur: 06u45

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur