Nieuwjaarsreceptie

HOEILAART - 23-01-17 - Toespraak 20/01 – nieuwjaarsreceptie
CD&V Hoeilaart is klaar voor verkiezingen van 2018!

Ik wil jullie eerst en vooral in naam van het bestuur het allerbeste wensen voor 2017!
En zoals men meestal zegt, we wensen iedereen in de eerste plaats een goede gezondheid.
Hopelijk wordt 2017 een top jaar!
Ik wil ook iedereen bedanken die zich niet alleen in 2016,maar jaar in jaar uit inzetten voor cd&v. De mensen van het Bestuur, onze mandatarissen die zowel in het OCMW als in de gemeenteraad fantastisch werk leveren. De mensen die ons komen helpen bij eetfestijnen en de mensen waar we propagandaborden mogen plaatsen. Door jullie allemaal was 2016 voor CD&V Hoeilaart een topjaar!

In de wereld was 2016 daarentegen niet veel zaaks! We kregen vooral slechte dingen: aanslagen in Brussel en in andere Europese steden, de Brexit en de verkiezing van Trump in Amerika. 2016 zal dan ook gekenmerkt worden door de doorbraak van het populisme.
Laat ons aub gespaard worden van populisme in de gemeenteraadsverkiezingen. Stel u voor dat de men gaat voorstellen het sluikverkeer op te lossen door een muur te bouwen rond Hoeilaart.
Populisme kan alleen maar aarden als de gewone man vervreemdt van de politiek. Vermits de gemeentepolitiek het dichts bij de burger staat, is daar voor ons een belangrijke taak weg gelegd. Ik doe dan ook een warme oproep naar iedere Hoeilaartse politicus: blijf voldoende tijd vrij maken om contact te houden met uw kiezers! Leef met de burgers van Hoeilaart, en niet naast de burgers!
Ook in de gemeentewet zijn een aantal zaken ingeschreven om de burger te laten participeren in de gemeentepolitiek:
- er is openbaarheid van bestuur. Dat betekent dat iedere burger om het even welk bestuursdocument mag opvragen, met uitzondering van persoonszaken uiteraard.
- Alle belangrijke raden zijn openbaar: de gemeenteraad, de ocmw raad de politieraad,….
- Wie het vraagt, kan 5 minuten spreektijd krijgen juist voor de gemeenteraad
- Men is als gemeente verplicht om allerlei adviesraden op te richten en te consulteren: de cultuurraad, de sportraad, de jeugdraad, de senioren raad,…..

Laat hier nu juist in Hoeilaart het schoentje wringen: voor openbaarheid van bestuur kreeg de gemeente van een Vlaamse krant 0/10 en de raden worden stiefmoederlijk behandeld. De laatste verslagen van deze adviesraden die beschikbaar zijn dateren van 2015. Een aantal schepenen nemen zelfs de moeite niet meer om op deze adviesraden aanwezig te zijn. We beloven om deze schepenen iedere keer tot orde te roepen!

Zo is er ook het fameus “masterplan” voor de sport- en jeugdinfrastructuur! Ook voor dit ongelooflijk belangrijk dossier hebben we geen enkel advies gezien van de raden. De jeugdraad stelt zelfs onomwonden dat ze veel te laat geconsulteerd werden en daardoor geen advies konden geven.
Waarover gaat het? Men heeft om masterplan opgesteld om de sport- en jeugdinfrastructuur te moderniseren. Is dit nodig? Uiteraard is dit nodig! Wat wil men doen: men wil de sportsite aan de Koldam aanpakken door o.a. de sporthal uit te breiden met een turnzaal. Men spreekt ook om het cafetaria van het voetbalplein af te breken en te vervangen door een grote tribune. Voor ons onaanvaardbaar gezien dit cafetaria nog bijna nieuw is. Om dit te betalen wil men de unerg-site (waar nu de Joengele zijn) verkopen aan een bouwpromotor om er meer dan 20 woningen op te zetten. De Joengele zouden daar misschien in geïntegreerd worden.

Voor ons ook onaanvaardbaar. Wij willen een oplossing zoals een goede huisvader dit zou doen: reserveer de volledige koldamsite voor de sport, en de unerg site voor de jeugd. Maak om de turnzaal te bouwen, afspraken met het gemeentebestuur van Overijse en bouw deze als een bovengemeentelijk project. Laat het gebouw op de unerg site staan. Dit is een modern gebouw dat eveneens nog jaren meekan en laat ons daarvan een mooi jeugdcentrum maken met fuifzaal en al!

Dit soort projecten geven ook aan dat de gemeenteraadsverkiezingen naderbij komen.
CD&V is als eerste en enige partij al klaar met zijn programma voor 2018!

En ik doe nogmaals een oproep om in de programma’s geen populistische slogans te gebruiken, zoals “geen verhoging van de belastingen” als men ze onmiddellijk na de verkiezingen wel verhoogt, of “we gaan de milieubelasting afschaffen” als men daarmee dan nog volle vier jaar wacht.

We hebben ons programma op het WIJ-feest in oktober, in aanwezigheid van onze nationale voorzitter Wouter Beke, al voorgesteld. Ik wil het u toch nogmaals in vogelvlucht toelichten.

CD&V gaat voor een Leefbaar Hoeilaart. Het volledig programma vindt je op onze website hoeilaart.cdenv.be of op facebook (cd&v Hoeilaart)

1) Geen stad in ons dorp
We willen een maximaal behoud van de open ruimten. Het kan niet de bedoeling om Hoeilaart vol te bouwen. We willen de greep van de bouwpromotoren op Hoeilaart verminderen. Grote verkavelingen moeten niet meer gepromoot worden en kunnen alleen nog onder strikte voorwaarden. We willen eveneens geen opeenstapeling van grote winkelketens in Hoeilaart.
We willen een actiever beleid om wonen in Hoeilaart betaalbaar te houden.

2) CD&V is radicaal sociaal
We willen actief aan armoedebestrijding doen. We zullen dat op verschillende niveau’s doen:
- de kosten om in Hoeilaart te wonen zijn sterk gestegen. Zowel de personenbelasting, de opcentiemen, de kostprijs van de speelpleinen en vooral de waterkostprijs zijn sterk verhoogd. We zullen dit opnieuw bekijken en er voor zorgen dat onze inwoners meer geld overhouden
- we willen een armoedetoets invoeren. Dit betekent dat er bij elke beslissing van de Gemeenteraad moet getoetst worden of dit invloed zal hebben op de armoede in Hoeilaart.
Vereenzaming, vooral bij ouderen, moet actief bestreden worden. Hiervoor vragen wij al lang de oprichting van een dienstencentrum

3) Ruimte voor onderwijs
Het is belangrijk dat alle Hoeilaartse kinderen ook in Hoeilaart naar een basisschool kunnen gaan. We vinden basisonderwijs in eigen gemeente een recht. Door de toename van de bevolking en door een belangrijk toeloop van kinderen uit naburige gemeenten, komt dit recht onder druk te staan. Daarom willen we actief meewerken aan de uitbreiding van de hoeilaartse basisscholen. We willen ook onderzoeken of een secundaire school in hoeilaart mogelijk is.

4) Mobiliteit is belangrijk
We willen ijveren voor een goede mobiliteit in Hoeilaart. Dit moet een mix zijn van maatregelen om de doorstroming te verbeteren en maatregelen om mensen te stimuleren zich op een andere manier de verplaatsen.
We willen in de eerste plaats de behoeder zijn van een goed openbaar vervoer. We willen vermijden dat door besparingen, reorganisaties,enz… het openbaar vervoer verder wordt beknot.
Het probleem van het sluikverkeer moet regionaal aangepakt worden. Louter Hoeilaartse initiatieven zijn hiervoor onvoldoende. We willen hiervoor met onze buurgemeenten samenwerken. We zullen initiatieven nemen om onze inwoners te stimuleren om korte verplaatsingen niet met de auto te doen.

5) Het gemeenschapsleven is het hart van Hoeilaart
Het gemeenschapsleven is de ziel van Hoeilaart. We willen constant kijken hoe we de verenigingen kunnen vooruit helpen.
Hiervoor gaan we ook de adviesraden opnieuw in ere herstellen en ze ten volle hun taak laten uitoefenen.

Ik wil met dit eindigen:

CD&V is, misschien als enige in Hoeilaart, een echt OPEN partij. We hebben een open bestuur, dat betekent dat iedereen die lid is, kan deelnemen aan alle bestuursvergaderingen. Deze gaan door elke 1ste maandag van de maand in het Felix Sohiecentrum. We hebben ook een aantal speciale vergaderingen. Zoals volgende week zaterdag. Dan houden we een ontbijtvergadering. Om 9h30 starten we hier in het cafetaria met koffie en koeken en daarna bereiden we de verkiezingen van 2018 voor.

Alain Borreman
Voorzitter CD&V Hoeilaart
20 januari 2017


Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 23-01-17 • Uur: 09u32

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur