Roeselare wint Slim in stad-prijs 2016

ROESELARE - 16-02-17 - Roeselare denkt verfrissend en met een hart voor een duurzame toekomst. Wat in de smaak viel bij de jury van de Slim in de Stad-prijs. Een wedstrijd die de meest vernieuwende en creatieve concepten over de stad beloont. Vandaag bekroonde minister Liesbeth Homans de ideeën van de stad Roeselare over hun energienetwerk van de toekomst. Slimme energie-regio Roeselare krijgt deze prijs voor zijn architecturale ontwerp van het energienetwerk van de toekomst. Steden nemen wereldwijd een trekkersrol op in de uitbouw van een klimaatvriendelijk en een slim energienetwerk. Terecht volgens stadsbestuur Roeselare. Daar ligt volgens hen de sleutel voor de uitbouw van een decentraal energienetwerk dat draait op hernieuwbare energie en een echt antwoord kan bieden op de klimaatopwarming. Verweven netwerken De technologie ligt klaar. Deze inpassen in een stedelijke regionale ontwikkeling laat toe stapsgewijs wijken, bedrijven en overheidsgebouwen om te schakelen naar energiehubs die met in elkaar verbinding staan zoals het internet maar dan een netwerk voor energie. Sterke samenwerking Een lokale energie infrastructuur van productie, transport, verbruik en opslag zal nieuwe vormen van samenwerken, databeheer, business modellen, gebouwenarchitectuur, mobiliteit, enz. met zich meebrengen. Er moeten technologische keuzes worden gemaakt maar even goed zullen de grenzen opgezocht worden van nieuwe samenwerkingsvormen met burgers, bedrijven en andere lokale besturen. Voor Roeselare is de grootste positieve impact immers enkel te realiseren met een grensdoorbrekende samenwerking binnen en buiten de stad. Positief toekomstverhaal Het energienetwerk is een cruciale levensader voor de stad. Het laat burgers toe te (be)leven, zich te verplaatsen, te ondernemen, onderwijs te volgen, gebouwen te verwarmen en af te koelen, drinkwater te produceren, voedsel te telen, enz.. Wil de stad zichzelf en zijn burgers een mooie toekomst verzekeren dan denkt het best goed na over het energienetwerk van de toekomst, hoe dit betaalbaar en eerlijk blijft voor iedereen en hoe dit dus ook klimaatvriendelijk is.

Net vanavond staan 2 punten die een duurzaam Roeselaars beleid ondersteunen op de agenda van de gemeenteraad szitting. M et het ondertekenen van de nieuwe Europese burgemeesterconvenant vernieuwt Roeselare zijn klimaatambities en als lid van Climate Alliance treedt de stad toe tot een groot netwerk van steden, gemeenten en middenveldorganisaties dat een vooruitstrevend klimaatbeleid voert.


ROESELARE VERNIEUWT ZIJN KLIMAATAMBITIES Roeselare ondertekent nieuwe Europese Burgemeesterconvenant voor klimaat en energie. Hiermee neemt de stad de toekomst onder handen en wil het een actieve rol spelen in het tackelen van de klimaatverandering. De komende jaren zal de stad maatregelen nemen om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten, de CO2 uitstoot terug te dringen en de stad beschermen tegen grillige weersomstandigheden ten gevolge van een warmere planeet.

2030 Met het Burgemeesterconvenant voor klimaat en energie wil Europa steden en gemeenten ondersteunen in hun energie- en klimaatplannen. Die actieplannen moeten Europa tegen 2030 klimaatrobuuster maken, de productie van hernieuwbare energie stimuleren, steden slimmer leren omgaan met energie en de uitstoot van CO2 verminderen.

Leidende rol voor steden Sinds de start van het Burgemeesterconvenant in 2008 nemen lokale overheden een leidende rol op in het zoeken van klimaatoplossingen. Wat begon met kleine initiatieven mondt stilaan uit in grote stedelijke transitieprogramma’s, de duurzame slimme stad. Daarbinnen wordt duchtig geëxperimenteerd met nieuwe economische-, energie-, mobiliteits-, woon-, en samenlevingsmodellen die toegankelijk zijn voor alle burgers. Zo moet iedereen toegang kunnen hebben tot hernieuwbare energie, een veilige en schone leefomgeving. Ook Roeselare maakt de keuze om deel uit te maken van die positieve trend onder de steden.

Burgers zijn de motor Haast simultaan met de klimaatengagementen van lokale besturen stuwen vooral burgers de heropleving van de stad met hun vele verschillende duurzame stadsinitiatieven: energiecoöperaties, cohousingsprojecten, deelplatformen, volkstuinen, nieuwe verdienmodellen, meer fietsers, enz.. Zij maken van de klimaatdreiging een realistisch positief stedelijk project. Die engagementen zijn een sleutel tot stedelijke klimaatsuccessen.

2017 De stad zet zijn handtekening onder een ferme uitdaging. 2016 was immers een zoveelste recordjaar in de uitstoot van CO2. Hoe kan Roeselare maximaal die broeikasgassen terugdringen en zich beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering? In 2017 wil de stad vooral antwoorden formuleren op die vraag. Hiervoor neemt de stad een studiebureau onder de arm maar ook zal ze de vraag voorleggen aan de inwoners van Roeselare.

ROESELARE ACTIEF LID CLIMATE ALLIANCE

Roeselare gaat met 1700 partners in zee Grote uitdagingen pak je best samen aan. Roeselare wordt daarom actief lid van Climate Alliance. Werelds grootste netwerk van steden, gemeenten en middenveldorganisaties die koploper zijn in een vooruitstrevend klimaatbeleid.
Climate Alliance Climate Alliance verenigt al meer dan 25 jaar trekkers om onderling kennis en ervaring uit te wisselen, gezamenlijk hun belangen te verdedigen binnen Europese en internationale instellingen en acties van inheemse bevolkingsgroepen in het Amazone actief te ondersteunen. Het netwerk draagt daarmee bij tot beter klimaatbeleid, sterkere lokale maatregelen en helpt regenwoud te beschermen als belangrijk leefgebied van kwetsbare bevolkingsgroepen en een cruciale opslagplaats van CO2.

Tastbare resultaten Leden engageren zich ertoe om jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het gebruik van onduurzaam tropisch hout te vermijden. Hiervoor zetten ze energiebesparende maatregelen in, ontwerpen ze nieuw beleid, betrekken ze burgers bij klimaatoplossingen en

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 16-02-17 • Uur: 13u12

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Roeselare

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur